Zapytanie ofertowe 2023 - Szkoła Podstawowa

Tłokinia Wielka, dnia 09.12.2022r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia o szacunkowej wartości
nieprzekraczającej 130 000 zł

 1. ZAMAWIAJĄCY
  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej
  Tłokinia Wielka 86a
  62-860 Opatówek
  tel.: 62 76-143-12
  e-mail: sptlokinia@opatowek.pl

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do:

 1. składania ofert na wykonanie usługi w zakresie przygotowania i dowozu posiłków dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej. Obiad dwudaniowy przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) oraz przedstawienia ceny jednostkowej. Liczba dzieci korzystających z obiadów może być zmienna, około 20 szt. Ilość posiłków będzie podawana z dnia na dzień.

 2. świadczenia usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

 3. przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych oraz aktualnych wytycznych GIS.

 4. zapewnienia różnorodności wyżywienia: rodzaj potrawy nie może powtarzać się w ciągu 10 dni, w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym lub rybnym wraz z surówką i kompotem.

 5. organizacji cateringu o ustalonej godzinie wskazanej przez Zamawiającego (jeden raz dziennie o godzinie 10.00).

 6. posiłki będą dostarczane w pojemnikach jednorazowych.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Od 2 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku z uwzględnieniem przerw ustawowych.

 

 1. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej

Tłokini Wielkiej 86a

62-860 Opatówek

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE STAWIA

Nie dotyczy

 

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY POSTAWIŁ TAKIE WARUNKI

Oferent powinien przedstawić dokumenty, certyfikaty i zaświadczenia dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (tzn. posiadanie aktualnej koncesji – zezwolenie na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz zgodę Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej i inne niezbędne pozwolenia).

Oferent powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym, ekonomicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Do oferty należy załączyć przykładowe, proponowane menu na 10 dni, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

 

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Oferowaną cenę należy podać w PLN.

Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Z 2013 poz.385).

Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena powinna zostać rozbita na koszty przygotowania posiłku oraz na koszty zakupu artykułów żywnościowych (tzw. wsad do kotła).

Cena winna być skalkulowana: cena netto + należny podatek VAT = cena brutto (cena brutto powinna zawierać koszty dostawy i rozładunku).

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego (cena oraz odległość miejsca przygotowania posiłków od siedziby zamawiającego), który da wynik najkorzystniejszej oferty spośród złożonych w postępowaniu.

Cena – 70 pkt

Urozmaicenie menu – 0-10 pkt w zależności od pomysłowości menu:

- wysokie -10 pkt

- dostateczne – 5 pkt

- niedostateczne – 0 pkt.

Odległość miejsca przygotowania posiłków od siedziby zamawiającego – 20 pkt:

- od 0-10 km -20 pkt

- od 11-15 km – 15 pkt

- od 16-20 km – 10 pkt

- od 21-30 km i więcej -5 pkt

- powyżej 31 km – 0 pkt.

 

Zamawiający dokona oceny oferty przedstawionej przez Wykonawcę przyznając wartość punktową obliczoną zgodnie za wzorem:

Lp= (Cmin/Cb)x70+(Ub/Umax)x10+(Ob/Omax)x20

gdzie:

Lp- liczba punktów przyznana ofercie,

Cmin- Cena oferty minimalnej,

Cb- cena oferty badanej,

Umax- maksymalna ocena za kryterium 2,

Ub- punkty przyznane ofercie badanej,

Omax- maksymalna ocena za kryterium 3,

Ob.- punkty przyznane ofercie badanej.

 1. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
  Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej.

Ofertę (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1); wyżywienie ( obiad dwudaniowy ) oraz ceny jednostkowe.

Przykładowe menu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2).

Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Oferta powinna być umieszczona w nieprzejrzystej,   zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić bezwzględnie pieczęć firmy ponadto koperta powinna być zaadresowana do  zamawiającego z napisem:

Oferta na świadczenie usług cateringowych dla Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej”.

 

Oferty prosimy składać osobiście do dnia 20 grudnia 2022 r. do godz. 13.00 na adres:

Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej
Tłokinia Wielka 86a
62-860 Opatówek

 

 1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Telefoniczny lub e-mail:
Tel.: 62 7614312
e-mail: sptlokinia@opatowek.pl

 

 1. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ TAKIEJ ZMIANY

Nie dotyczy

 

XIII. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmy) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru;

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

 1. Ogłoszenie zawierające informacje Zamawiający umieści na dzienniku elektronicznym szkoły oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze umowę. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

 3. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia na formularzu ofertowym adresu e-mail, na który zostanie przesłane zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i dacie podpisania umowy na dostawę posiłków do Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej.


Załączniki:

 1. Załącznik 1
 2. Załącznik 2
 3. Załącznik 3

Zobacz więcej w kategoriach: