ZAPYTANIE OFERTOWE

Tłokinia Wielka, dnia 03.07.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia o szacunkowej wartości

przekraczającej 20 000 zł. netto oraz
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130 000 PLN

 1. ZAMAWIAJĄCY
  Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
  Tłokinia Wielka 86a, 62-860 Opatówek
  tel.: 627614312
  e-mail: sptlokinia@opatowek.pl

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa treningowego obiektu do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej oraz z zeskocznią z piaskownicą stanowiącą uzupełnienie istniejących obiektów na szkolnym terenie sportowym.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  sierpień - listopad 2023r

 

 1. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Projektowany obiekt sportowy usytułowany jest w miejscu istniejącej gruntowej skoczni
do skoku w dal na terenie sportowym w sąsiedztwie istniejących elementów zagospodarowania terenu sportowego. Projektowany obiekt stanowi modernizację istniejącego stanowiska do skoku w dal, które nie spełnia wymogów funkcjonalnych.

Opis zagospodarowania terenu

W ramach projektowanego treningowego obiektu projektuje się:

- rozbieg o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej z deską do odbicia;
- skrzynię z piaskownicą do zeskoku w dal

Podstawowe wymiary projektowanego obiektu

Rozbieg do skoku w dal

Długość = 25,98 m
Szerokość rozbiegu – 1,22 m
Deska do odbicia – 1 szt
Powierzchnia rozbiegu – 31,70m2

Zeskok

- skrzynia zeskoku w dal o wymiarach – 3,12 x 7,12 m
- powierzchnia zeskoczni – 22,21 m2

Projektowany obiekt ze względu na ograniczoną wielkość terenu stanowi obiekt treningowy, przeznaczony do skoku w dal, wykorzystywany na zajęciach szkolnych WF.

Warunki gruntowo- wodne

Na podstawie rozpoznania geologicznego stwierdzono, że w miejscu projektowanego boiska sportowego występuje poniżej projektowanej nawierzchni grunt-piasek gliniasty.
Do głębokości wykonywanych otworów próbnych tj: 100 cm, nie stwierdzono występowania wód gruntowych.

Opis projektowanych elementów robót zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym dostępnym w sekretariacie szkoły.

 

 1. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
  e-mail :sptlokinia@opatowek.pl , list polecony na adres Szkoła Podstawowa
  im. Wł. Broniewskiego w Tłokini Wielkiej , Tłokinia Wielka 86a, 62-860 Opatówek,
  sekretariat szkoły ( zamknięta koperta z opisem na załączniku nr 1).

 2. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

31 lipca 2023r.

 1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Telefonicznie 627614312 lub email: sptlokinia@opatowek.pl